Polityka Prywatności

1. DEFINICJE

Usługodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca, chociażby ubocznie, działalność zarobkową.
Użytkownik - osoba, grupa osób, instytucja lub organizacja, która ma prawo do użytkowania portalu RIDEO.PL
Dostawcy Usług - osoba, dział lub organizacja zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, która dostarcza towary lub usługi do jednego lub większej liczby użytkowników.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest RIDEO.PL


3. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE

3.1 Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia dokonania rezerwacji usług u Usługodawcy w imieniu użytkownika. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe jak : imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. 
Dane te udostępniamy Usługodawcy dopiero w momencie dokonania rezerwacji.

W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do świadczenia przez RIDEO.PL usług polegających na zapewnianiu Klientom możliwości dokonywania rezerwacji u Usługodawców.

3.2 Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.
W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez RIDEO.PL, polegający na zbieraniu danych statystycznych służących doskonaleniu Serwisu. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie.


3.3 Umożliwienie zapisania się do newslettera RIDEO.PL
W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania z innych usług Serwisu.

W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażona poprzez zapisanie się na newsletter. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Link umożliwiający rezygnację z newslettera, czyli cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, załączany jest do każdego newslettera.

3.4 Badanie Twojej satysfakcji
W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażona poprzez odesłanie do nas ankiety lub formularza. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Usługodawcy i Użytkownicy

Dane udostępniamy Usługodawcom tylko w przypadku dokonywania przez Ciebie rezerwacji poprzez Serwis. Usługodawcy lub Użytkownicy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające, np. usługa hostingu w chmurze obliczeniowej, systemy do marketingu online, systemy do wyświetlania powiadomień web push, systemy do wysyłki wiadomości email, systemy do analizy ruchu w Serwisach, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy, np. usługi kampanii remarketingowych). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną w naszej bazie danych przez okres do jednego roku. 
Serwis raz w roku dokonuje przeglądu osobowej bazy danych i porównuje ją z istniejącymi kontami w serwisie RIDEO.PL


6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres mailowy podany w punkcie 2 Polityki Prywatności. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia po zalogowaniu do Serwisu.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. wysyłania newslettera). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług naszych Usługodawców, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług naszych Usługodawców, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.

Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO


7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.


8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.