Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym RIDEO.PL.
1.2 Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu RIDEO.PL jest równoznacze z pełną akceptacją warunków regulaminu.
1.3 Serwis RIDEO.PL udostępnia użytkownikom nieodpłatnie dostęp do regulaminu serwisu.
1.4 Od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu RIDEO.PL, każdy z użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.


2. DEFINICJE

2.1 Serwis RIDEO.PL ("Serwis") - dane teleadresowe: Babichy 29s/2, 95-030 Babichy.
2.2 Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oferuje swoje usługi za pośrednictwem serwisu RIDEO.PL.
2.3  Użytkownik - usługodawcy i klienci serwisu RIDEO.PL.
2.4 Usługi - usługi świadczone przez usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegające na oferowaniu usługi noclegowej, bądź wypożyczalni sprzętu sportowego.
2.5 Rezerwacja - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu RIDEO.PL polegająca na oferowaniu miejsc noclegowych, bądź wypożyczalni sprzętu sportowego.


3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:
3.1.1 połączenie z siecią Internet;
3.1.2 zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowa Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera;
3.1.3 posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
3.2 RIDEO.PL zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Usługodawcom z Klientami, dokonywanie Rezerwacji oraz dodanie swojej oferty Usługi za pośrednictwem Serwisu.
3.3 RIDEO.PL umożliwia Usługodawcom dodanie oferty Usługi w Serwisie RIDEO.PL po wcześniejszym kontakcie z administratorami i przedstawieniu pisemnej oferty Usług oferowanych przez Usługodawce.
3.4 Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Usługodawców były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Usługodawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.
3.5 Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie Rezerwacji uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej przez Usługodawcę w Serwisie (przedpłata), chyba że Usługodawca przewiduje płatność w późniejszym terminie (płatność na miejscu).
3.6 Operator i Usługodawca nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Klienta podczas dokonywania Rezerwacji.
3.7 Usługodawca zobowiązuje się nie podawać danych adresowych, ani płatności Klientowi w celu ominięcia Rezerwacji przez Serwis
3.8 Usługodawca zobowiązuje się podawać ceny swoich usług na Serwisie identyczne lub niższe niż ceny dostępne bezpośrednio lub w innych kanałach
3.9 Usługodawca oraz Operator na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem. Zgodnie z ww. przepisem prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania.
3.10 Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klientów za prawidłowe wykonanie Usługi.
3.11 Serwis RIDEO.PL nie pośredniczy w procesie transakcyjnym pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.


4. REJESTRACJA

4.1 Treść umieszczoną w Serwisie można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.
4.2 W celu korzystania z Serwisu polegającego na dokonaniu Rezerwacji przez Klienta lub dodania Usługi przez Usługodawcę wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenie konta oraz zaakceptowanie Regulaminu.
4.3 Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:
4.3.1 podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
4.3.2 jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4.3.3 zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4.4 Dokonując rejestracji użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Serwis.


5. KONTO UŻYTKOWNIKA

5.1 Portal po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. Umowa o świadczenie przez Operatora nieodpłatnej usługi polegającej na obsłudze konta Użytkownika zostaje zawarta z dniem utworzenia konta Użytkownika .
5.2 Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5.3 Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
5.4 W celu korzystania z Serwisu, w ramach konta Użytkownika niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu
5.5 W ramach konta Użytkownika, Użytkownik może również dobrowolnie udostępnić swoje zdjęcie profilowe oraz dodatkowy opis Użytkownika. Opis Użytkownika nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym.
5.6 Na podstawie informacji zamieszczonych na koncie Użytkownika, generowany jest profil Użytkownika.
5.7 W ramach profilu Użytkownika udostępniane są informacje zamieszczone za pośrednictwem konta Użytkownika, w tym zwłaszcza imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, zdjęcie 
5.8 Profil Klienta dostępny jest do wglądu Operatora oraz Usługodawcy, do którego Klient skierował prośbę o rezerwację. Profil nie jest dostępny do wglądu innych Użytkowników Serwisu.
5.9 Profil Usługodawcy jest dostępny do wglądu dla wszystkich Użytkowników Serwisu, w tym Użytkowników niezalogowanych, przeglądających ofertę danego Usługodawcy, przy czym dostępne dla tych Użytkowników są jedynie następujące dane: imię, nazwisko i zdjęcie Usługodawcy. Klientom, którzy rezerwują usługi Usługodawcy, udostępniane są także dane kontaktowe Usługodawcy w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.


6. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

6.1 Użytkownik niebędący Usługodawcą może w dowolnym momencie usunąć swoje konto w Serwisie, korzystając w tym celu z ustawień swojego konta lub kontaktując się z Operatorem.
6.2 W przypadku usunięcia konta Użytkownika, jego profil przestaje być dostępny dla innych Użytkowników. Wystawione przez Użytkownika oceny i opinie nie podlegają usunięciu.
6.3 W celu usunięcia konta Usługodawcy, Usługodawca powinien skontaktować się z Serwisem RIDEO.PL. Usługodawca uzgadnia z Serwisem zasady usunięcia lub dalszego publikowania ofert Usługodawcy, w tym także kwestie wzajemnych rozliczeń.


7. PRAWA I OBOWIĄZKI

7.1 Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania z niego przez Użytkowników
7.2 Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:
7.2.1 przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
7.2.2 wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;
7.2.3 zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
7.2.4 zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
7.2.5 weryfikowania w każdym czasie, czy Usługodawca spełnił wymogi zawartę w umowię o współpracę pomiędzy stronami, czy też wbrew zapewnieniom Usługodawcy, pW przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy, Serwis jest uprawniony do XXX.
7.3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Usługodawcy w przypadku gdy jest ona niezgodna z polityką Serwisu lub z postanowieniami Regulaminu.
7.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.


8. OPŁATY

8.1 Serwis nie pobiera opłat od Klientów za korzystanie z Serwisu.
8.2 Serwis nie nie pobiera opłat od Usługodawców za korzystanie z Serwisu.


9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
9.1.1 jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
9.1.2 bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
9.1.3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);
9.1.4 szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;
9.1.5 podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
9.1.6 inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
9.1.7. Działalność Usługodawców.
9.2 Serwis nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Usługodawcą i Klientem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.

10. DANE OSOBOWE

10.1 Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.
10.2 Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie.
10.3 Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
10.4 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
10.5 Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwory”). Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet .
10.6 Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów Usług oraz materiałów filmowych Usługodawców i w tym zakresie udzielają Serwisowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na korzystanie z tych materiałów na zasadach i polach eksploatacji określonych w pkt 13.5 .
10.7. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przekazanie przez Serwis materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni) i w tym zakresie udzielają Serwisowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na korzystanie z tych materiałów na zasadach i polach eksploatacji określonych w pkt 10.5 .


11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1 Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Serwisem będą rozstrzygane polubownie.
11.2 W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Serwisu.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2025
12.2 Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających znaczenie dla praw i obowiązków Serwisu lub Użytkowników określonych Regulaminem, w przypadku zmiany charakteru działalności Serwisu, w przypadku dodania nowych funkcjonalności Serwisu.
12.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej o wprowadzonych zmianach. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może bez ponoszenia negatywnych konsekwencji zrezygnować z korzystania z Serwisu, w tym zwłaszcza usunąć swoje konto.
12.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.